Nmap scan report for d3-ec.a.kwimgs.com.download.ks-cdn.com (221.195.228.1) Host is up (0.16s latency). Other addresses for d3-ec.a.kwimgs.com.download.ks-cdn.com (not scanned): 2408:871a:7000:ffec:1::1 2408:872f:700:8:1::6 240e:97d:4:601:1::1 240e:97d:4:501:1::f3 221.195.206.1 111.7.92.1 175.6.254.65 1.193.210.6 183.61.243.1 42.56.77.1 183.61.168.1 1.194.250.6 124.229.63.1 Not shown: 965 filtered tcp ports (no-response) PORT STATE SERVICE VERSION 80/tcp open http kngx/1.10.2 |_http-server-header: kngx/1.10.2 |_http-title: 403 Forbidden | fingerprint-strings: | FourOhFourRequest: | HTTP/1.1 403 Forbidden | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:29 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 168 | Connection: close | Ks-Deny-Reason: Host:-not-found-host-config|hostname:cdncangzun08-cache17.cdncangzun08.ksyun.com | x-link-via: cangzun08:80; | | 403 Forbidden | |

403 Forbidden

|
kngx/1.10.2
| | | GetRequest: | HTTP/1.1 403 Forbidden | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:28 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 168 | Connection: close | Ks-Deny-Reason: Host:-not-found-host-config|hostname:cdncangzun08-cache02.cdncangzun08.ksyun.com | x-link-via: cangzun08:80; | | 403 Forbidden | |

403 Forbidden

|
kngx/1.10.2
| | | HTTPOptions: | HTTP/1.1 403 Forbidden | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:28 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 168 | Connection: close | Ks-Deny-Reason: Host:-not-found-host-config|hostname:cdncangzun08-cache23.cdncangzun08.ksyun.com | x-link-via: cangzun08:80; | | 403 Forbidden | |

403 Forbidden

|
kngx/1.10.2
| | | RTSPRequest: | | 400 Bad Request | |

400 Bad Request

|
kngx/1.10.2
| | | X11Probe: | HTTP/1.1 400 Bad Request | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:29 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 172 | Connection: close | KS-Deny-Reason: client|208.76.253.234|cdncangzun08-cache23.cdncangzun08.ksyun.com|proxy|client-sent-invalid-method | x-link-via: cangzun08:80; | | 400 Bad Request | |

400 Bad Request

|
kngx/1.10.2
| |_ 443/tcp open ssl/https kngx/1.10.2 | ssl-cert: Subject: commonName=download.ks-cdn.com | Subject Alternative Name: DNS:download.ks-cdn.com, DNS:*.cntv.kcdnvip.com, DNS:*.dianping.com, DNS:*.download.ks-cdn.com, DNS:*.meituan.net, DNS:*.mykeeta.net, DNS:*.v.kcdnvip.com, DNS:*.zservey.net | Not valid before: 2023-12-07T00:00:00 |_Not valid after: 2024-12-06T23:59:59 |_ssl-date: TLS randomness does not represent time |_http-server-header: kngx/1.10.2 | tls-alpn: |_ http/1.1 | tls-nextprotoneg: |_ http/1.1 | fingerprint-strings: | FourOhFourRequest: | HTTP/1.1 403 Forbidden | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:35 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 168 | Connection: close | Ks-Deny-Reason: Host:-not-found-host-config|hostname:cdncangzun08-cache13.cdncangzun08.ksyun.com | x-link-via: cangzun08:443; | | 403 Forbidden | |

403 Forbidden

|
kngx/1.10.2
| | | GetRequest: | HTTP/1.1 403 Forbidden | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:34 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 168 | Connection: close | Ks-Deny-Reason: Host:-not-found-host-config|hostname:cdncangzun08-cache08.cdncangzun08.ksyun.com | x-link-via: cangzun08:443; | | 403 Forbidden | |

403 Forbidden

|
kngx/1.10.2
| | | HTTPOptions: | HTTP/1.1 403 Forbidden | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:35 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 168 | Connection: close | Ks-Deny-Reason: Host:-not-found-host-config|hostname:cdncangzun08-cache17.cdncangzun08.ksyun.com | x-link-via: cangzun08:443; | | 403 Forbidden | |

403 Forbidden

|
kngx/1.10.2
| | | tor-versions: | HTTP/1.1 400 Bad Request | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:36 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 172 | Connection: close | KS-Deny-Reason: client|208.76.253.234|cdncangzun08-cache17.cdncangzun08.ksyun.com|proxy|client-sent-invalid-method | x-link-via: cangzun08:443; | | 400 Bad Request | |

400 Bad Request

|
kngx/1.10.2
| |_ |_http-title: 403 Forbidden 843/tcp open unknown | fingerprint-strings: | DNSStatusRequestTCP, DNSVersionBindReqTCP, GetRequest, HTTPOptions, Help, Kerberos, RPCCheck, RTSPRequest, SMBProgNeg, SSLSessionReq, TLSSessionReq, TerminalServerCookie: | | | |_ 1935/tcp closed rtmp 1947/tcp closed sentinelsrm 7443/tcp closed oracleas-https 8000/tcp closed http-alt 8001/tcp open vcom-tunnel? | fingerprint-strings: | FourOhFourRequest: | HTTP/1.1 403 Forbidden | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:28 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 168 | Connection: close | Ks-Deny-Reason: Host:-not-found-host-config|hostname:cdncangzun08-cache23.cdncangzun08.ksyun.com | x-link-via: cangzun08:8001; | | 403 Forbidden | |

403 Forbidden

|
kngx/1.10.2
| | | GetRequest: | HTTP/1.1 403 Forbidden | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:28 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 168 | Connection: close | Ks-Deny-Reason: Host:-not-found-host-config|hostname:cdncangzun08-cache24.cdncangzun08.ksyun.com | x-link-via: cangzun08:8001; | | 403 Forbidden | |

403 Forbidden

|
kngx/1.10.2
| | | HTTPOptions: | HTTP/1.1 403 Forbidden | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:33 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 168 | Connection: close | Ks-Deny-Reason: Host:-not-found-host-config|hostname:cdncangzun08-cache27.cdncangzun08.ksyun.com | x-link-via: cangzun08:8001; | | 403 Forbidden | |

403 Forbidden

|
kngx/1.10.2
| | | RPCCheck: | HTTP/1.1 400 Bad Request | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:34 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 172 | Connection: close | KS-Deny-Reason: client|208.76.253.234|cdncangzun08-cache23.cdncangzun08.ksyun.com|proxy|client-sent-invalid-method | x-link-via: cangzun08:8001; | | 400 Bad Request | |

400 Bad Request

|
kngx/1.10.2
| | | RTSPRequest: | | 400 Bad Request | |

400 Bad Request

|
kngx/1.10.2
| |_ 8002/tcp closed teradataordbms 8007/tcp closed ajp12 8008/tcp closed http 8009/tcp closed ajp13 8010/tcp closed xmpp 8011/tcp closed unknown 8021/tcp closed ftp-proxy 8022/tcp closed oa-system 8031/tcp closed unknown 8042/tcp closed fs-agent 8045/tcp closed unknown 8080/tcp open http-proxy kngx/1.10.2 |_http-server-header: kngx/1.10.2 | fingerprint-strings: | FourOhFourRequest: | HTTP/1.1 403 Forbidden | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:29 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 168 | Connection: close | Ks-Deny-Reason: Host:-not-found-host-config|hostname:cdncangzun08-cache31.cdncangzun08.ksyun.com | x-link-via: cangzun08:8080; | | 403 Forbidden | |

403 Forbidden

|
kngx/1.10.2
| | | GetRequest: | HTTP/1.1 403 Forbidden | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:28 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 168 | Connection: close | Ks-Deny-Reason: Host:-not-found-host-config|hostname:cdncangzun08-cache16.cdncangzun08.ksyun.com | x-link-via: cangzun08:8080; | | 403 Forbidden | |

403 Forbidden

|
kngx/1.10.2
| | | HTTPOptions: | HTTP/1.1 403 Forbidden | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:28 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 168 | Connection: close | Ks-Deny-Reason: Host:-not-found-host-config|hostname:cdncangzun08-cache17.cdncangzun08.ksyun.com | x-link-via: cangzun08:8080; | | 403 Forbidden | |

403 Forbidden

|
kngx/1.10.2
| | | RTSPRequest: | | 400 Bad Request | |

400 Bad Request

|
kngx/1.10.2
| | | Socks5: | HTTP/1.1 400 Bad Request | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:29 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 172 | Connection: close | KS-Deny-Reason: client|208.76.253.234|cdncangzun08-cache15.cdncangzun08.ksyun.com|proxy|client-sent-invalid-method | x-link-via: cangzun08:8080; | | 400 Bad Request | |

400 Bad Request

|
kngx/1.10.2
| |_ |_http-title: 403 Forbidden 8081/tcp open blackice-icecap? | fingerprint-strings: | FourOhFourRequest: | HTTP/1.1 403 Forbidden | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:28 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 168 | Connection: close | Ks-Deny-Reason: Host:-not-found-host-config|hostname:cdncangzun08-cache03.cdncangzun08.ksyun.com | x-link-via: cangzun08:8081; | | 403 Forbidden | |

403 Forbidden

|
kngx/1.10.2
| | | GetRequest: | HTTP/1.1 403 Forbidden | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:28 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 168 | Connection: close | Ks-Deny-Reason: Host:-not-found-host-config|hostname:cdncangzun08-cache07.cdncangzun08.ksyun.com | x-link-via: cangzun08:8081; | | 403 Forbidden | |

403 Forbidden

|
kngx/1.10.2
| | | SIPOptions: | HTTP/1.1 400 Bad Request | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:28 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 172 | Connection: close | KS-Deny-Reason: client|208.76.253.234|cdncangzun08-cache18.cdncangzun08.ksyun.com|proxy|client-sent-invalid-request | x-link-via: cangzun08:8081; | | 400 Bad Request | |

400 Bad Request

|
kngx/1.10.2
| | | WWWOFFLEctrlstat: | HTTP/1.1 400 Bad Request | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:29 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 172 | Connection: close | KS-Deny-Reason: client|208.76.253.234|cdncangzun08-cache02.cdncangzun08.ksyun.com|proxy|client-sent-invalid-request | x-link-via: cangzun08:8081; | | 400 Bad Request | |

400 Bad Request

|
kngx/1.10.2
| |_ 8082/tcp closed blackice-alerts 8083/tcp closed us-srv 8084/tcp closed websnp 8085/tcp closed unknown 8086/tcp closed d-s-n 8087/tcp closed simplifymedia 8088/tcp open radan-http kngx/1.10.2 |_http-server-header: kngx/1.10.2 | fingerprint-strings: | GetRequest: | HTTP/1.1 403 Forbidden | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:28 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 168 | Connection: close | Ks-Deny-Reason: Host:-not-found-host-config|hostname:cdncangzun08-cache26.cdncangzun08.ksyun.com | x-link-via: cangzun08:8088; | | 403 Forbidden | |

403 Forbidden

|
kngx/1.10.2
| | | HTTPOptions: | HTTP/1.1 403 Forbidden | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:34 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 168 | Connection: close | Ks-Deny-Reason: Host:-not-found-host-config|hostname:cdncangzun08-cache24.cdncangzun08.ksyun.com | x-link-via: cangzun08:8088; | | 403 Forbidden | |

403 Forbidden

|
kngx/1.10.2
| | | Socks4: | HTTP/1.1 400 Bad Request | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:28 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 172 | Connection: close | KS-Deny-Reason: client|208.76.253.234|cdncangzun08-cache14.cdncangzun08.ksyun.com|proxy|client-sent-invalid-method | x-link-via: cangzun08:8088; | | 400 Bad Request | |

400 Bad Request

|
kngx/1.10.2
| | | Socks5: | HTTP/1.1 400 Bad Request | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:28 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 172 | Connection: close | KS-Deny-Reason: client|208.76.253.234|cdncangzun08-cache15.cdncangzun08.ksyun.com|proxy|client-sent-invalid-method | x-link-via: cangzun08:8088; | | 400 Bad Request | |

400 Bad Request

|
kngx/1.10.2
| |_ |_http-title: 403 Forbidden 8089/tcp open unknown | fingerprint-strings: | DNSVersionBindReqTCP: | HTTP/1.1 400 Bad Request | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:34 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 172 | Connection: close | KS-Deny-Reason: client|208.76.253.234|cdncangzun08-cache12.cdncangzun08.ksyun.com|proxy|client-sent-invalid-method | x-link-via: cangzun08:8089; | | 400 Bad Request | |

400 Bad Request

|
kngx/1.10.2
| | | GetRequest: | HTTP/1.1 403 Forbidden | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:33 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 168 | Connection: close | Ks-Deny-Reason: Host:-not-found-host-config|hostname:cdncangzun08-cache14.cdncangzun08.ksyun.com | x-link-via: cangzun08:8089; | | 403 Forbidden | |

403 Forbidden

|
kngx/1.10.2
| | | HTTPOptions: | HTTP/1.1 403 Forbidden | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:33 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 168 | Connection: close | Ks-Deny-Reason: Host:-not-found-host-config|hostname:cdncangzun08-cache13.cdncangzun08.ksyun.com | x-link-via: cangzun08:8089; | | 403 Forbidden | |

403 Forbidden

|
kngx/1.10.2
| | | RPCCheck: | HTTP/1.1 400 Bad Request | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:34 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 172 | Connection: close | KS-Deny-Reason: client|208.76.253.234|cdncangzun08-cache14.cdncangzun08.ksyun.com|proxy|client-sent-invalid-method | x-link-via: cangzun08:8089; | | 400 Bad Request | |

400 Bad Request

|
kngx/1.10.2
| | | RTSPRequest: | | 400 Bad Request | |

400 Bad Request

|
kngx/1.10.2
| |_ 8090/tcp closed opsmessaging 8093/tcp closed unknown 8099/tcp open unknown | fingerprint-strings: | DNSVersionBindReqTCP: | HTTP/1.1 400 Bad Request | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:34 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 172 | Connection: close | KS-Deny-Reason: client|208.76.253.234|cdncangzun08-cache17.cdncangzun08.ksyun.com|proxy|client-sent-invalid-method | x-link-via: cangzun08:8099; | | 400 Bad Request | |

400 Bad Request

|
kngx/1.10.2
| | | GetRequest: | HTTP/1.1 403 Forbidden | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:33 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 168 | Connection: close | Ks-Deny-Reason: Host:-not-found-host-config|hostname:cdncangzun08-cache30.cdncangzun08.ksyun.com | x-link-via: cangzun08:8099; | | 403 Forbidden | |

403 Forbidden

|
kngx/1.10.2
| | | HTTPOptions: | HTTP/1.1 403 Forbidden | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:33 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 168 | Connection: close | Ks-Deny-Reason: Host:-not-found-host-config|hostname:cdncangzun08-cache10.cdncangzun08.ksyun.com | x-link-via: cangzun08:8099; | | 403 Forbidden | |

403 Forbidden

|
kngx/1.10.2
| | | RPCCheck: | HTTP/1.1 400 Bad Request | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:34 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 172 | Connection: close | KS-Deny-Reason: client|208.76.253.234|cdncangzun08-cache18.cdncangzun08.ksyun.com|proxy|client-sent-invalid-method | x-link-via: cangzun08:8099; | | 400 Bad Request | |

400 Bad Request

|
kngx/1.10.2
| | | RTSPRequest: | | 400 Bad Request | |

400 Bad Request

|
kngx/1.10.2
| |_ 8100/tcp closed xprint-server 8443/tcp open ssl/https-alt kngx/1.10.2 | ssl-cert: Subject: commonName=download.ks-cdn.com | Subject Alternative Name: DNS:download.ks-cdn.com, DNS:*.cntv.kcdnvip.com, DNS:*.dianping.com, DNS:*.download.ks-cdn.com, DNS:*.meituan.net, DNS:*.mykeeta.net, DNS:*.v.kcdnvip.com, DNS:*.zservey.net | Not valid before: 2023-12-07T00:00:00 |_Not valid after: 2024-12-06T23:59:59 | tls-nextprotoneg: |_ http/1.1 |_ssl-date: TLS randomness does not represent time |_http-server-header: kngx/1.10.2 | tls-alpn: |_ http/1.1 | fingerprint-strings: | FourOhFourRequest: | HTTP/1.1 403 Forbidden | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:35 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 168 | Connection: close | Ks-Deny-Reason: Host:-not-found-host-config|hostname:cdncangzun08-cache09.cdncangzun08.ksyun.com | x-link-via: cangzun08:8443; | | 403 Forbidden | |

403 Forbidden

|
kngx/1.10.2
| | | GetRequest: | HTTP/1.1 403 Forbidden | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:34 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 168 | Connection: close | Ks-Deny-Reason: Host:-not-found-host-config|hostname:cdncangzun08-cache25.cdncangzun08.ksyun.com | x-link-via: cangzun08:8443; | | 403 Forbidden | |

403 Forbidden

|
kngx/1.10.2
| | | HTTPOptions: | HTTP/1.1 403 Forbidden | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:35 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 168 | Connection: close | Ks-Deny-Reason: Host:-not-found-host-config|hostname:cdncangzun08-cache11.cdncangzun08.ksyun.com | x-link-via: cangzun08:8443; | | 403 Forbidden | |

403 Forbidden

|
kngx/1.10.2
| | | RPCCheck: | HTTP/1.1 400 Bad Request | Server: kngx/1.10.2 | Date: Tue, 13 Feb 2024 07:38:42 GMT | Content-Type: text/html | Content-Length: 172 | Connection: close | KS-Deny-Reason: client|208.76.253.234|cdncangzun08-cache08.cdncangzun08.ksyun.com|proxy|client-sent-invalid-method | x-link-via: cangzun08:8443; | | 400 Bad Request | |

400 Bad Request

|
kngx/1.10.2
| | | RTSPRequest: | | 400 Bad Request | |

400 Bad Request

|
kngx/1.10.2
| |_ |_http-title: 403 Forbidden 9000/tcp closed cslistener 9 services unrecognized despite returning data. If you know the service/version, please submit the following fingerprints at https://nmap.org/cgi-bin/submit.cgi?new-service : ==============NEXT SERVICE FINGERPRINT (SUBMIT INDIVIDUALLY)============== SF-Port80-TCP:V=7.92%I=7%D=2/12%Time=65CB1C74%P=x86_64-redhat-linux-gnu%r( SF:GetRequest,1BA,"HTTP/1\.1\x20403\x20Forbidden\r\nServer:\x20kngx/1\.10\ SF:.2\r\nDate:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:28\x20GMT\r\nContent- SF:Type:\x20text/html\r\nContent-Length:\x20168\r\nConnection:\x20close\r\ SF:nKs-Deny-Reason:\x20Host:-not-found-host-config\|hostname:cdncangzun08- SF:cache02\.cdncangzun08\.ksyun\.com\r\nx-link-via:\x20cangzun08:80;\r\n\r SF:\n\r\n403\x20Forbidden\r\n\r\n

403\x20Forbidden

\r\n
< SF:center>kngx/1\.10\.2\r\n\r\n\r\n")%r(HTTPOptions SF:,1BA,"HTTP/1\.1\x20403\x20Forbidden\r\nServer:\x20kngx/1\.10\.2\r\nDate SF::\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:28\x20GMT\r\nContent-Type:\x20t SF:ext/html\r\nContent-Length:\x20168\r\nConnection:\x20close\r\nKs-Deny-R SF:eason:\x20Host:-not-found-host-config\|hostname:cdncangzun08-cache23\.c SF:dncangzun08\.ksyun\.com\r\nx-link-via:\x20cangzun08:80;\r\n\r\n\r SF:\n403\x20Forbidden\r\n\r\n

403\x20Forbidden

\r\n
kng SF:x/1\.10\.2
\r\n\r\n\r\n")%r(RTSPRequest,AC,"\r\n400\x20Bad\x20Request\r\n\r\n

400\x20Bad\x20Request

\r\n
kngx/1\.10\.2
\r\n\r\n\r\n")%r(X11Probe SF:,1D2,"HTTP/1\.1\x20400\x20Bad\x20Request\r\nServer:\x20kngx/1\.10\.2\r\ SF:nDate:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:29\x20GMT\r\nContent-Type: SF:\x20text/html\r\nContent-Length:\x20172\r\nConnection:\x20close\r\nKS-D SF:eny-Reason:\x20client\|208\.76\.253\.234\|cdncangzun08-cache23\.cdncang SF:zun08\.ksyun\.com\|proxy\|client-sent-invalid-method\r\nx-link-via:\x20 SF:cangzun08:80;\r\n\r\n\r\n400\x20Bad\x20Request</titl SF:e></head>\r\n<body\x20bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>400\x20Bad\x20R SF:equest</h1></center>\r\n<hr><center>kngx/1\.10\.2</center>\r\n</body>\r SF:\n</html>\r\n")%r(FourOhFourRequest,1BA,"HTTP/1\.1\x20403\x20Forbidden\ SF:r\nServer:\x20kngx/1\.10\.2\r\nDate:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007 SF::38:29\x20GMT\r\nContent-Type:\x20text/html\r\nContent-Length:\x20168\r SF:\nConnection:\x20close\r\nKs-Deny-Reason:\x20Host:-not-found-host-confi SF:g\|hostname:cdncangzun08-cache17\.cdncangzun08\.ksyun\.com\r\nx-link-vi SF:a:\x20cangzun08:80;\r\n\r\n<html>\r\n<head><title>403\x20Forbidden</tit SF:le></head>\r\n<body\x20bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>403\x20Forbidd SF:en</h1></center>\r\n<hr><center>kngx/1\.10\.2</center>\r\n</body>\r\n</ SF:html>\r\n"); ==============NEXT SERVICE FINGERPRINT (SUBMIT INDIVIDUALLY)============== SF-Port443-TCP:V=7.92%T=SSL%I=7%D=2/12%Time=65CB1C7A%P=x86_64-redhat-linux SF:-gnu%r(GetRequest,1BB,"HTTP/1\.1\x20403\x20Forbidden\r\nServer:\x20kngx SF:/1\.10\.2\r\nDate:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:34\x20GMT\r\nC SF:ontent-Type:\x20text/html\r\nContent-Length:\x20168\r\nConnection:\x20c SF:lose\r\nKs-Deny-Reason:\x20Host:-not-found-host-config\|hostname:cdncan SF:gzun08-cache08\.cdncangzun08\.ksyun\.com\r\nx-link-via:\x20cangzun08:44 SF:3;\r\n\r\n<html>\r\n<head><title>403\x20Forbidden\r\n\r\n

403\x20Forbidden

\ SF:r\n
kngx/1\.10\.2
\r\n\r\n\r\n")%r(HTT SF:POptions,1BB,"HTTP/1\.1\x20403\x20Forbidden\r\nServer:\x20kngx/1\.10\.2 SF:\r\nDate:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:35\x20GMT\r\nContent-Ty SF:pe:\x20text/html\r\nContent-Length:\x20168\r\nConnection:\x20close\r\nK SF:s-Deny-Reason:\x20Host:-not-found-host-config\|hostname:cdncangzun08-ca SF:che17\.cdncangzun08\.ksyun\.com\r\nx-link-via:\x20cangzun08:443;\r\n\r\ SF:n\r\n403\x20Forbidden\r\n\r\n

403\x20Forbidden

\r\n
kngx/1\.10\.2\r\n\r\n\r\n")%r(FourOhFourRe SF:quest,1BB,"HTTP/1\.1\x20403\x20Forbidden\r\nServer:\x20kngx/1\.10\.2\r\ SF:nDate:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:35\x20GMT\r\nContent-Type: SF:\x20text/html\r\nContent-Length:\x20168\r\nConnection:\x20close\r\nKs-D SF:eny-Reason:\x20Host:-not-found-host-config\|hostname:cdncangzun08-cache SF:13\.cdncangzun08\.ksyun\.com\r\nx-link-via:\x20cangzun08:443;\r\n\r\n\r\n403\x20Forbidden\r\n\r\n

403\x20Forbidden

\r\n
kngx/1\.10\.2\r\n\r\n\r\n")%r(tor-versions,1D SF:3,"HTTP/1\.1\x20400\x20Bad\x20Request\r\nServer:\x20kngx/1\.10\.2\r\nDa SF:te:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:36\x20GMT\r\nContent-Type:\x2 SF:0text/html\r\nContent-Length:\x20172\r\nConnection:\x20close\r\nKS-Deny SF:-Reason:\x20client\|208\.76\.253\.234\|cdncangzun08-cache17\.cdncangzun SF:08\.ksyun\.com\|proxy\|client-sent-invalid-method\r\nx-link-via:\x20can SF:gzun08:443;\r\n\r\n\r\n400\x20Bad\x20Request SF:\r\n\r\n

400\x20Bad\x20Req SF:uest

\r\n
kngx/1\.10\.2
\r\n\r\n SF:\r\n"); ==============NEXT SERVICE FINGERPRINT (SUBMIT INDIVIDUALLY)============== SF-Port843-TCP:V=7.92%I=7%D=2/12%Time=65CB1C79%P=x86_64-redhat-linux-gnu%r SF:(GetRequest,76,"<\?xml\x20version=\"1\.0\"\x20encoding=\"utf-8\"\?>\n\n\x20\x20\x20\ SF:n")%r(HTTPOptions,76,"<\?xml\x20version=\"1\.0\"\ SF:x20encoding=\"utf-8\"\?>\n\n\x20\x20\x20\n")%r(RTSPRequest,76, SF:"<\?xml\x20version=\"1\.0\"\x20encoding=\"utf-8\"\?>\n\n\x20\x20\x20\n")%r(RPCCheck,76,"<\?xml\x20version=\"1\.0\"\x20encoding=\"utf- SF:8\"\?>\n\n\x20\x20\x20\n")%r(DNSVersionBindReqTCP,76,"<\?xml\x SF:20version=\"1\.0\"\x20encoding=\"utf-8\"\?>\n\n\x2 SF:0\x20\x20\n" SF:)%r(DNSStatusRequestTCP,76,"<\?xml\x20version=\"1\.0\"\x20encoding=\"ut SF:f-8\"\?>\n\n\x20\x20\x20\n")%r(Help,76,"<\?xml\x20version=\"1\ SF:.0\"\x20encoding=\"utf-8\"\?>\n\n\x20\x20\x20\n")%r(SSLSession SF:Req,76,"<\?xml\x20version=\"1\.0\"\x20encoding=\"utf-8\"\?>\n\n\x20\x20\x20\n")%r(TerminalServerCookie,76,"<\?xml\x20version=\"1\.0\" SF:\x20encoding=\"utf-8\"\?>\n\n\x20\x20\x20\n")%r(TLSSessionReq, SF:76,"<\?xml\x20version=\"1\.0\"\x20encoding=\"utf-8\"\?>\n\n\x20\x20\x20\n")%r(Kerberos,76,"<\?xml\x20version=\"1\.0\"\x20encoding=\"u SF:tf-8\"\?>\n\n\x20\x20\x20\n")%r(SMBProgNeg,76,"<\?xml\x20versi SF:on=\"1\.0\"\x20encoding=\"utf-8\"\?>\n\n\x20\x20\x SF:20\n"); ==============NEXT SERVICE FINGERPRINT (SUBMIT INDIVIDUALLY)============== SF-Port8001-TCP:V=7.92%I=7%D=2/12%Time=65CB1C74%P=x86_64-redhat-linux-gnu% SF:r(GetRequest,1BC,"HTTP/1\.1\x20403\x20Forbidden\r\nServer:\x20kngx/1\.1 SF:0\.2\r\nDate:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:28\x20GMT\r\nConten SF:t-Type:\x20text/html\r\nContent-Length:\x20168\r\nConnection:\x20close\ SF:r\nKs-Deny-Reason:\x20Host:-not-found-host-config\|hostname:cdncangzun0 SF:8-cache24\.cdncangzun08\.ksyun\.com\r\nx-link-via:\x20cangzun08:8001;\r SF:\n\r\n\r\n403\x20Forbidden\r\n\r\n

403\x20Forbidden

\r\n< SF:hr>
kngx/1\.10\.2
\r\n\r\n\r\n")%r(FourOhF SF:ourRequest,1BC,"HTTP/1\.1\x20403\x20Forbidden\r\nServer:\x20kngx/1\.10\ SF:.2\r\nDate:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:28\x20GMT\r\nContent- SF:Type:\x20text/html\r\nContent-Length:\x20168\r\nConnection:\x20close\r\ SF:nKs-Deny-Reason:\x20Host:-not-found-host-config\|hostname:cdncangzun08- SF:cache23\.cdncangzun08\.ksyun\.com\r\nx-link-via:\x20cangzun08:8001;\r\n SF:\r\n\r\n403\x20Forbidden\r\n\r\n

403\x20Forbidden

\r\n
kngx/1\.10\.2
\r\n\r\n\r\n")%r(HTTPOptio SF:ns,1BC,"HTTP/1\.1\x20403\x20Forbidden\r\nServer:\x20kngx/1\.10\.2\r\nDa SF:te:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:33\x20GMT\r\nContent-Type:\x2 SF:0text/html\r\nContent-Length:\x20168\r\nConnection:\x20close\r\nKs-Deny SF:-Reason:\x20Host:-not-found-host-config\|hostname:cdncangzun08-cache27\ SF:.cdncangzun08\.ksyun\.com\r\nx-link-via:\x20cangzun08:8001;\r\n\r\n\r\n403\x20Forbidden\r\n\r\n

403\x20Forbidden

\r\n
kngx/1\.10\.2
\r\n\r\n\r\n")%r(RTSPRequest,AC,"< SF:html>\r\n400\x20Bad\x20Request\r\n\r\n

400\x20Bad\x20Request

\r SF:\n
kngx/1\.10\.2
\r\n\r\n\r\n")%r(RPCC SF:heck,1D4,"HTTP/1\.1\x20400\x20Bad\x20Request\r\nServer:\x20kngx/1\.10\. SF:2\r\nDate:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:34\x20GMT\r\nContent-T SF:ype:\x20text/html\r\nContent-Length:\x20172\r\nConnection:\x20close\r\n SF:KS-Deny-Reason:\x20client\|208\.76\.253\.234\|cdncangzun08-cache23\.cdn SF:cangzun08\.ksyun\.com\|proxy\|client-sent-invalid-method\r\nx-link-via: SF:\x20cangzun08:8001;\r\n\r\n\r\n400\x20Bad\x20Request SF:\r\n\r\n

400\x20Ba SF:d\x20Request

\r\n
kngx/1\.10\.2
\r\n\r\n\r\n"); ==============NEXT SERVICE FINGERPRINT (SUBMIT INDIVIDUALLY)============== SF-Port8080-TCP:V=7.92%I=7%D=2/12%Time=65CB1C74%P=x86_64-redhat-linux-gnu% SF:r(GetRequest,1BC,"HTTP/1\.1\x20403\x20Forbidden\r\nServer:\x20kngx/1\.1 SF:0\.2\r\nDate:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:28\x20GMT\r\nConten SF:t-Type:\x20text/html\r\nContent-Length:\x20168\r\nConnection:\x20close\ SF:r\nKs-Deny-Reason:\x20Host:-not-found-host-config\|hostname:cdncangzun0 SF:8-cache16\.cdncangzun08\.ksyun\.com\r\nx-link-via:\x20cangzun08:8080;\r SF:\n\r\n\r\n403\x20Forbidden\r\n\r\n

403\x20Forbidden

\r\n< SF:hr>
kngx/1\.10\.2
\r\n\r\n\r\n")%r(HTTPOpt SF:ions,1BC,"HTTP/1\.1\x20403\x20Forbidden\r\nServer:\x20kngx/1\.10\.2\r\n SF:Date:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:28\x20GMT\r\nContent-Type:\ SF:x20text/html\r\nContent-Length:\x20168\r\nConnection:\x20close\r\nKs-De SF:ny-Reason:\x20Host:-not-found-host-config\|hostname:cdncangzun08-cache1 SF:7\.cdncangzun08\.ksyun\.com\r\nx-link-via:\x20cangzun08:8080;\r\n\r\n\r\n403\x20Forbidden\r\n\r\n

403\x20Forbidden

\r\n
kngx/1\.10\.2\r\n\r\n\r\n")%r(RTSPRequest,AC, SF:"\r\n400\x20Bad\x20Request\r\n\r\n

400\x20Bad\x20Request

SF:\r\n
kngx/1\.10\.2
\r\n\r\n\r\n")%r(Fo SF:urOhFourRequest,1BC,"HTTP/1\.1\x20403\x20Forbidden\r\nServer:\x20kngx/1 SF:\.10\.2\r\nDate:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:29\x20GMT\r\nCon SF:tent-Type:\x20text/html\r\nContent-Length:\x20168\r\nConnection:\x20clo SF:se\r\nKs-Deny-Reason:\x20Host:-not-found-host-config\|hostname:cdncangz SF:un08-cache31\.cdncangzun08\.ksyun\.com\r\nx-link-via:\x20cangzun08:8080 SF:;\r\n\r\n\r\n403\x20Forbidden\r\n\r\n

403\x20Forbidden

\r SF:\n
kngx/1\.10\.2
\r\n\r\n\r\n")%r(Sock SF:s5,1D4,"HTTP/1\.1\x20400\x20Bad\x20Request\r\nServer:\x20kngx/1\.10\.2\ SF:r\nDate:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:29\x20GMT\r\nContent-Typ SF:e:\x20text/html\r\nContent-Length:\x20172\r\nConnection:\x20close\r\nKS SF:-Deny-Reason:\x20client\|208\.76\.253\.234\|cdncangzun08-cache15\.cdnca SF:ngzun08\.ksyun\.com\|proxy\|client-sent-invalid-method\r\nx-link-via:\x SF:20cangzun08:8080;\r\n\r\n\r\n400\x20Bad\x20Request</ SF:title></head>\r\n<body\x20bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>400\x20Bad\ SF:x20Request</h1></center>\r\n<hr><center>kngx/1\.10\.2</center>\r\n</bod SF:y>\r\n</html>\r\n"); ==============NEXT SERVICE FINGERPRINT (SUBMIT INDIVIDUALLY)============== SF-Port8081-TCP:V=7.92%I=7%D=2/12%Time=65CB1C74%P=x86_64-redhat-linux-gnu% SF:r(GetRequest,1BC,"HTTP/1\.1\x20403\x20Forbidden\r\nServer:\x20kngx/1\.1 SF:0\.2\r\nDate:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:28\x20GMT\r\nConten SF:t-Type:\x20text/html\r\nContent-Length:\x20168\r\nConnection:\x20close\ SF:r\nKs-Deny-Reason:\x20Host:-not-found-host-config\|hostname:cdncangzun0 SF:8-cache07\.cdncangzun08\.ksyun\.com\r\nx-link-via:\x20cangzun08:8081;\r SF:\n\r\n<html>\r\n<head><title>403\x20Forbidden\r\n\r\n

403\x20Forbidden

\r\n< SF:hr>
kngx/1\.10\.2
\r\n\r\n\r\n")%r(FourOhF SF:ourRequest,1BC,"HTTP/1\.1\x20403\x20Forbidden\r\nServer:\x20kngx/1\.10\ SF:.2\r\nDate:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:28\x20GMT\r\nContent- SF:Type:\x20text/html\r\nContent-Length:\x20168\r\nConnection:\x20close\r\ SF:nKs-Deny-Reason:\x20Host:-not-found-host-config\|hostname:cdncangzun08- SF:cache03\.cdncangzun08\.ksyun\.com\r\nx-link-via:\x20cangzun08:8081;\r\n SF:\r\n\r\n403\x20Forbidden\r\n\r\n

403\x20Forbidden

\r\n
kngx/1\.10\.2
\r\n\r\n\r\n")%r(SIPOption SF:s,1D5,"HTTP/1\.1\x20400\x20Bad\x20Request\r\nServer:\x20kngx/1\.10\.2\r SF:\nDate:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:28\x20GMT\r\nContent-Type SF::\x20text/html\r\nContent-Length:\x20172\r\nConnection:\x20close\r\nKS- SF:Deny-Reason:\x20client\|208\.76\.253\.234\|cdncangzun08-cache18\.cdncan SF:gzun08\.ksyun\.com\|proxy\|client-sent-invalid-request\r\nx-link-via:\x SF:20cangzun08:8081;\r\n\r\n\r\n400\x20Bad\x20Request</ SF:title></head>\r\n<body\x20bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>400\x20Bad\ SF:x20Request</h1></center>\r\n<hr><center>kngx/1\.10\.2</center>\r\n</bod SF:y>\r\n</html>\r\n")%r(WWWOFFLEctrlstat,1D5,"HTTP/1\.1\x20400\x20Bad\x20 SF:Request\r\nServer:\x20kngx/1\.10\.2\r\nDate:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x2020 SF:24\x2007:38:29\x20GMT\r\nContent-Type:\x20text/html\r\nContent-Length:\ SF:x20172\r\nConnection:\x20close\r\nKS-Deny-Reason:\x20client\|208\.76\.2 SF:53\.234\|cdncangzun08-cache02\.cdncangzun08\.ksyun\.com\|proxy\|client- SF:sent-invalid-request\r\nx-link-via:\x20cangzun08:8081;\r\n\r\n<html>\r\ SF:n<head><title>400\x20Bad\x20Request\r\n\r\n

400\x20Bad\x20Request

\r\n
kngx/1\.10\.2\r\n\r\n\r\n"); ==============NEXT SERVICE FINGERPRINT (SUBMIT INDIVIDUALLY)============== SF-Port8088-TCP:V=7.92%I=7%D=2/12%Time=65CB1C74%P=x86_64-redhat-linux-gnu% SF:r(GetRequest,1BC,"HTTP/1\.1\x20403\x20Forbidden\r\nServer:\x20kngx/1\.1 SF:0\.2\r\nDate:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:28\x20GMT\r\nConten SF:t-Type:\x20text/html\r\nContent-Length:\x20168\r\nConnection:\x20close\ SF:r\nKs-Deny-Reason:\x20Host:-not-found-host-config\|hostname:cdncangzun0 SF:8-cache26\.cdncangzun08\.ksyun\.com\r\nx-link-via:\x20cangzun08:8088;\r SF:\n\r\n\r\n403\x20Forbidden\r\n\r\n

403\x20Forbidden

\r\n< SF:hr>
kngx/1\.10\.2
\r\n\r\n\r\n")%r(Socks5, SF:1D4,"HTTP/1\.1\x20400\x20Bad\x20Request\r\nServer:\x20kngx/1\.10\.2\r\n SF:Date:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:28\x20GMT\r\nContent-Type:\ SF:x20text/html\r\nContent-Length:\x20172\r\nConnection:\x20close\r\nKS-De SF:ny-Reason:\x20client\|208\.76\.253\.234\|cdncangzun08-cache15\.cdncangz SF:un08\.ksyun\.com\|proxy\|client-sent-invalid-method\r\nx-link-via:\x20c SF:angzun08:8088;\r\n\r\n\r\n400\x20Bad\x20Request</tit SF:le></head>\r\n<body\x20bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>400\x20Bad\x20 SF:Request</h1></center>\r\n<hr><center>kngx/1\.10\.2</center>\r\n</body>\ SF:r\n</html>\r\n")%r(Socks4,1D4,"HTTP/1\.1\x20400\x20Bad\x20Request\r\nSe SF:rver:\x20kngx/1\.10\.2\r\nDate:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:2 SF:8\x20GMT\r\nContent-Type:\x20text/html\r\nContent-Length:\x20172\r\nCon SF:nection:\x20close\r\nKS-Deny-Reason:\x20client\|208\.76\.253\.234\|cdnc SF:angzun08-cache14\.cdncangzun08\.ksyun\.com\|proxy\|client-sent-invalid- SF:method\r\nx-link-via:\x20cangzun08:8088;\r\n\r\n<html>\r\n<head><title> SF:400\x20Bad\x20Request\r\n\r\n SF:

400\x20Bad\x20Request

\r\n
kngx/1\. SF:10\.2
\r\n\r\n\r\n")%r(HTTPOptions,1BC,"HTTP/1\.1 SF:\x20403\x20Forbidden\r\nServer:\x20kngx/1\.10\.2\r\nDate:\x20Tue,\x2013 SF:\x20Feb\x202024\x2007:38:34\x20GMT\r\nContent-Type:\x20text/html\r\nCon SF:tent-Length:\x20168\r\nConnection:\x20close\r\nKs-Deny-Reason:\x20Host: SF:-not-found-host-config\|hostname:cdncangzun08-cache24\.cdncangzun08\.ks SF:yun\.com\r\nx-link-via:\x20cangzun08:8088;\r\n\r\n\r\n403\x20Forbidden\r\n\r\n

403\x20Forbidden

\r\n
kngx/1\.10\.2\r\n\r\n\r\n"); ==============NEXT SERVICE FINGERPRINT (SUBMIT INDIVIDUALLY)============== SF-Port8089-TCP:V=7.92%I=7%D=2/12%Time=65CB1C79%P=x86_64-redhat-linux-gnu% SF:r(GetRequest,1BC,"HTTP/1\.1\x20403\x20Forbidden\r\nServer:\x20kngx/1\.1 SF:0\.2\r\nDate:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:33\x20GMT\r\nConten SF:t-Type:\x20text/html\r\nContent-Length:\x20168\r\nConnection:\x20close\ SF:r\nKs-Deny-Reason:\x20Host:-not-found-host-config\|hostname:cdncangzun0 SF:8-cache14\.cdncangzun08\.ksyun\.com\r\nx-link-via:\x20cangzun08:8089;\r SF:\n\r\n\r\n403\x20Forbidden\r\n\r\n

403\x20Forbidden

\r\n< SF:hr>
kngx/1\.10\.2
\r\n\r\n\r\n")%r(HTTPOpt SF:ions,1BC,"HTTP/1\.1\x20403\x20Forbidden\r\nServer:\x20kngx/1\.10\.2\r\n SF:Date:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:33\x20GMT\r\nContent-Type:\ SF:x20text/html\r\nContent-Length:\x20168\r\nConnection:\x20close\r\nKs-De SF:ny-Reason:\x20Host:-not-found-host-config\|hostname:cdncangzun08-cache1 SF:3\.cdncangzun08\.ksyun\.com\r\nx-link-via:\x20cangzun08:8089;\r\n\r\n\r\n403\x20Forbidden\r\n\r\n

403\x20Forbidden

\r\n
kngx/1\.10\.2
\r\n\r\n\r\n")%r(RTSPRequest,AC, SF:"\r\n400\x20Bad\x20Request\r\n\r\n

400\x20Bad\x20Request

SF:\r\n
kngx/1\.10\.2
\r\n\r\n\r\n")%r(RP SF:CCheck,1D4,"HTTP/1\.1\x20400\x20Bad\x20Request\r\nServer:\x20kngx/1\.10 SF:\.2\r\nDate:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:34\x20GMT\r\nContent SF:-Type:\x20text/html\r\nContent-Length:\x20172\r\nConnection:\x20close\r SF:\nKS-Deny-Reason:\x20client\|208\.76\.253\.234\|cdncangzun08-cache14\.c SF:dncangzun08\.ksyun\.com\|proxy\|client-sent-invalid-method\r\nx-link-vi SF:a:\x20cangzun08:8089;\r\n\r\n\r\n400\x20Bad\x20Reque SF:st\r\n\r\n

400\x20 SF:Bad\x20Request

\r\n
kngx/1\.10\.2
\r\n< SF:/body>\r\n\r\n")%r(DNSVersionBindReqTCP,1D4,"HTTP/1\.1\x20400\x2 SF:0Bad\x20Request\r\nServer:\x20kngx/1\.10\.2\r\nDate:\x20Tue,\x2013\x20F SF:eb\x202024\x2007:38:34\x20GMT\r\nContent-Type:\x20text/html\r\nContent- SF:Length:\x20172\r\nConnection:\x20close\r\nKS-Deny-Reason:\x20client\|20 SF:8\.76\.253\.234\|cdncangzun08-cache12\.cdncangzun08\.ksyun\.com\|proxy\ SF:|client-sent-invalid-method\r\nx-link-via:\x20cangzun08:8089;\r\n\r\n\r\n400\x20Bad\x20Request\r\n\r\n

400\x20Bad\x20Request

\r\ SF:n
kngx/1\.10\.2
\r\n\r\n\r\n"); ==============NEXT SERVICE FINGERPRINT (SUBMIT INDIVIDUALLY)============== SF-Port8099-TCP:V=7.92%I=7%D=2/12%Time=65CB1C79%P=x86_64-redhat-linux-gnu% SF:r(GetRequest,1BC,"HTTP/1\.1\x20403\x20Forbidden\r\nServer:\x20kngx/1\.1 SF:0\.2\r\nDate:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:33\x20GMT\r\nConten SF:t-Type:\x20text/html\r\nContent-Length:\x20168\r\nConnection:\x20close\ SF:r\nKs-Deny-Reason:\x20Host:-not-found-host-config\|hostname:cdncangzun0 SF:8-cache30\.cdncangzun08\.ksyun\.com\r\nx-link-via:\x20cangzun08:8099;\r SF:\n\r\n\r\n403\x20Forbidden\r\n\r\n

403\x20Forbidden

\r\n< SF:hr>
kngx/1\.10\.2
\r\n\r\n\r\n")%r(HTTPOpt SF:ions,1BC,"HTTP/1\.1\x20403\x20Forbidden\r\nServer:\x20kngx/1\.10\.2\r\n SF:Date:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:33\x20GMT\r\nContent-Type:\ SF:x20text/html\r\nContent-Length:\x20168\r\nConnection:\x20close\r\nKs-De SF:ny-Reason:\x20Host:-not-found-host-config\|hostname:cdncangzun08-cache1 SF:0\.cdncangzun08\.ksyun\.com\r\nx-link-via:\x20cangzun08:8099;\r\n\r\n\r\n403\x20Forbidden\r\n\r\n

403\x20Forbidden

\r\n
kngx/1\.10\.2\r\n\r\n\r\n")%r(RTSPRequest,AC, SF:"\r\n400\x20Bad\x20Request\r\n\r\n

400\x20Bad\x20Request

SF:\r\n
kngx/1\.10\.2
\r\n\r\n\r\n")%r(RP SF:CCheck,1D4,"HTTP/1\.1\x20400\x20Bad\x20Request\r\nServer:\x20kngx/1\.10 SF:\.2\r\nDate:\x20Tue,\x2013\x20Feb\x202024\x2007:38:34\x20GMT\r\nContent SF:-Type:\x20text/html\r\nContent-Length:\x20172\r\nConnection:\x20close\r SF:\nKS-Deny-Reason:\x20client\|208\.76\.253\.234\|cdncangzun08-cache18\.c SF:dncangzun08\.ksyun\.com\|proxy\|client-sent-invalid-method\r\nx-link-vi SF:a:\x20cangzun08:8099;\r\n\r\n\r\n400\x20Bad\x20Reque SF:st\r\n\r\n

400\x20 SF:Bad\x20Request

\r\n
kngx/1\.10\.2
\r\n< SF:/body>\r\n\r\n")%r(DNSVersionBindReqTCP,1D4,"HTTP/1\.1\x20400\x2 SF:0Bad\x20Request\r\nServer:\x20kngx/1\.10\.2\r\nDate:\x20Tue,\x2013\x20F SF:eb\x202024\x2007:38:34\x20GMT\r\nContent-Type:\x20text/html\r\nContent- SF:Length:\x20172\r\nConnection:\x20close\r\nKS-Deny-Reason:\x20client\|20 SF:8\.76\.253\.234\|cdncangzun08-cache17\.cdncangzun08\.ksyun\.com\|proxy\ SF:|client-sent-invalid-method\r\nx-link-via:\x20cangzun08:8099;\r\n\r\n\r\n400\x20Bad\x20Request\r\n\r\n

400\x20Bad\x20Request

\r\ SF:n
kngx/1\.10\.2
\r\n\r\n\r\n"); Aggressive OS guesses: Linux 3.12 - 4.10 (90%), Linux 3.16 (89%), Linux 3.1 (89%), Linux 3.2 (89%), Linux 2.6.32 - 3.10 (88%), Dahua or Amcrest network video recorder (Linux) (88%), Western Digital My Cloud DL4100 NAS (Linux 3.10) (88%), AXIS 210A or 211 Network Camera (Linux 2.6.17) (88%), Thecus 4200 or N5500 NAS device (Linux 2.6.33) (88%), Websense Content Gateway (87%) No exact OS matches for host (test conditions non-ideal). Network Distance: 16 hops TRACEROUTE (using port 8085/tcp) HOP RTT ADDRESS 1 0.20 ms 208.76.251.177.rdns.ColocationAmerica.com (208.76.251.177) 2 0.57 ms gw.mcom-colocationamerica.com (208.64.231.81) 3 0.89 ms r1b4.n1p1400.lax.multacom.net (64.69.46.9) 4 0.93 ms be5361.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (38.99.219.57) 5 13.05 ms be3177.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.40.146) 6 13.28 ms be3144.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.5.102) 7 185.78 ms 38.142.244.250 8 168.07 ms 219.158.116.237 9 164.87 ms 219.158.113.142 10 ... 11 12 164.26 ms hebei.182.61.IN-ADDR.ARPA (61.182.182.230) 13 160.43 ms 221.195.250.90 14 ... 15 16 162.55 ms 221.195.228.1 OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ . Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 71.39 seconds